Someya Mako no Jansou Meshi Cap. 4 | Un curry normal