Shuumatsu no Valkyrie Cap. 17 | Técnica Secreta, Tsubame Gaeshi