Mieruko-Chan Cap. 50 | Hana Yurikawa, Modo Inteligente