Chuan Yue Xi Yuan 3000 Hou Cap. 55 | MAQUINA MODELO-HUMANO